Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser:
En utilsigtet hændelse er en situation/hændelse, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker, at det, der skete, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet.
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
Læs mere om utilsigtede hændelser her: https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx
Anmelde utilsigtede hændelser her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Klager over behandling:
Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling
Du kan læse mere om patientklager på Styrelsen for patientklageres hjemmeside: https://stpk.dk/#
Du kan indsende klage over sundhedsfaglig behandling her: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling

Patienterstatningen:
Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på f.eks. et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her: https://pebl.dk/da/Selvbetjening